Metodické usmernenia Európskej komisie pre samosprávu

Oznámenie Komisie o pojme štátna pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ

Usmernenie k podpore z verejných zdrojov poskytovanej na úrovni samospráv bez predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou – pracovný preklad

 

Hlavná navigácia