12.09.2017 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 12.septembra

Európska komisia schválila štátnu pomoc na záchranu nemeckej spoločnosti Air Berlin

4.9.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že nemecké plány poskytnúť spoločnosti Air Berlin úver vo výške 150 miliónov eur sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie umožní riadny priebeh likvidácie leteckej spoločnosti Air Berlin bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž.

Úver má umožniť spoločnosti Air Berlin pokračovať v prevádzke v nasledujúcich mesiacoch s cieľom zachovať svoje služby, kým letecká spoločnosť neuzavrie prebiehajúce rokovanie o odpredaji svojich aktív. Letecká spoločnosť očakáva, že na konci rokovania ukončí prevádzku a vystúpi z trhu.

Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu patrí medzi najviac narušujúce typy štátnej pomoci a môže byť poskytnutá iba spoločnostiam, ktoré vyčerpali všetky ostatné možnosti, ktoré sú na trhu. Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach umožňuje členským štátom podporovať spoločnosti v ťažkostiach, hlavne ak opatrenie je časovo a rozsahovo obmedzené a prispieva k dosiahnutiu spoločného cieľa. Európska komisia brala do úvahy najmä nasledovné podmienky

Úver bude vyplácaný v splátkach za prísnejších podmienok, a to najmä: spoločnosť Air Berlin musí preukázať svoju aktuálnu hotovosť a s ňou súvisiace potreby na týždennej báze a splátky úveru budú vyplácané len za podmienok, že spoločnosť využila všetku svoju aktuálnu hotovosť, ktorú má k dispozícií.

Nemecko sa uviazalo, že buď bude úver plne splatený alebo Nemecko predloží plán likvidácie Air Berlin.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.48937  v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila štátnu pomoc vo výške 45 miliónov eur na výstavbu čerpacích a dobíjacích staníc na vozidlá s nízkymi emisiami

11.8.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že česká podpora na výstavbu čerpacích a dobíjacích staníc na vozidlá s nízkymi emisiami je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie prispeje k zníženiu emisií CO2 bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž.

Opatrenie má podporiť Európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, najmä pokiaľ ide  o cieľ urýchliť zavádzanie alternatívnych zdrojov energie na dopravu a prispievanie k dekarbonizácii agendy. V rámci tohto opatrenia pomoci bude počas 6 rokov poskytovaná štátna pomoc vo výške 44,5 miliónov eur na výstavbu verejne prístupných dobíjacích a čerpacích staníc pre vozidlá s alternatívnymi zdrojmi paliva, ako napr. elektrina, stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn a vodík. Infraštruktúra bude k dispozícií na celom území Českej republiky.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.37667  v registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia