10.08.2017 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 10.augusta

Odbor štátnej pomoci aktualizoval manuál k informačnému systému pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP). Aktualizovaný manuál IS SEMP je k dispozícií na webovom sídle http://www.statnapomoc.sk/?page_id=1567.

Európska komisia schválila podporu pre letisko Frankfurt-Hahn

31.7.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že pomoc, ktorú poskytla nemecká spolková krajina Porýnie-Falcko letisku Frankfurt-Hahn je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Podpora zabezpečí, že letisko bude môcť slúžiť naďalej dopravným potrebám danej oblasti až do momentu, kým súkromný investor zabezpečí letisku finančnú životaschopnosť.  

Podľa Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti z roku 2014 sa môžu verejnými financiami za určitých podmienok pokryť prevádzkové straty menších regionálnych letísk do roku 2024. Jednou z podmienok je predložiť dôveryhodný podnikateľský plán, ktorý zabezpečí letisku finančnú životaschopnosť najneskôr do apríla 2024.

Viac informácií bude zverejnených na webovom sídle Európskej komisie pod číslom veci SA.47969registri štátnej pomoci.

Vyhlásenie o memorande o porozumení medzi komisárkou Vestager a vládou Spojeného kráľovstva o záväzku banky Royal Bank of Scotland

26.7.2017 – Komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager sa dohodla s vládou Spojeného kráľovstva na alternatívnom balíku opatrení, ktorý navrhlo Spojené kráľovstvo pre Royal Bank of Scotland (RBS). Európska komisia v apríli 2017 otvorila hĺbkové vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či alternatívny balík opatrení je vhodnou náhradou za záväzok banky RBS odpredať svoju časť Williams & Glyn, ako bolo požadované v rámci plánu reštrukturalizácie. V rámci reštrukturalizácie sa Spojené kráľovstvo zaviazalo odpredať časť svojich aktivít v oblasti maloobchodu a bankových operácií pre malé a stredné podniky – Williams & Glyn (tiež známy ako „Rainbow“), aby nebola neprimerane narušená hospodárska súťaž v súvislosti s koncentrovaným britským bankovým sektorom pre malé a stredné podniky, kde je vedúcou bankou RBS.

Európska komisia dospela k záveru, že predaj slovenského zdravotného strediska Turzovka nezahŕňa štátnu pomoc

24.05.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že predaj budovy verejného zdravotného strediska v Turzovke na Slovensku za nižšiu cenu než je trhová, nepredstavuje štátnu pomoc. Dôvodom je nízka pravdepodobnosťou toho, že by opatrenie malo vplyv na hospodársku súťaž a obchod medzi členskými štátmi.

Žilinský kraj sa rozhodol predať zdravotné stredisko, ktoré si vyžaduje významné investície, aby spĺňal potrebné normy, spoločnosti Turzovská Poliklinika s.r.o.. Spoločnosť je tvorená štyrmi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí v súčasnosti pôsobia v centre. Kupujúci sa zaviazal uskutočniť významné investície do zdravotníckeho vybavenia a infraštruktúry a zachovať v budove súčasný rozsah služieb zdravotnej starostlivosti na nasledujúcich 10 rokov.

Rozhodnutie dopĺňa rad rozhodnutí prijatých Európskou komisiou v septembri 2016v apríli 2015 s cieľom poskytnúť členským štátom usmernenie o opatreniach na podporu miestnej samosprávy, ktoré nepredstavuje štátnu pomoc a ktoré môžu vykonávať priamo vnútroštátne orgány bez toho, aby museli žiadať o schválenie, či dané opatrenie je v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ.

Viac informácií bude zverejnených na webovom sídle Európskej komisie pod číslom veci SA.46817registri štátnej pomoci.

Hlavná navigácia