11.07.2017 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 11. júla

Európska komisia schvália pomoc na likvidáciu dvoch talianskych bánk Banca Popolare di Vicenza a Veneto Banca

25.6.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že talianske opatrenia na uľahčenie likvidácie Banca Popolare di Vicenza a Veneto Banca podľa talianskeho insolvenčného zákona je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

Opatrenie zahŕňa odpredaj niektorých obchodných aktivít týchto dvoch bánk, ktoré by mala prevziať druhá najväčšia talianska banka Intesa Sanpaolo. Vklady zostanú plne chránené. Ak sa členské štáty domnievajú, že je nevyhnutná verejná podpora na zmiernenie dôsledkov odchodu banky z trhu, Európska únia uplatňuje pravidlá štátnej pomoci a to hlavne Oznámenie o bankovníctve z roku 2013. To ustanovuje, aby akcionári a držitelia dlhopisov plne prispeli k nákladom (tzv. „zdieľanie bremena“) a tým sa obmedzí, aby nebola neprimerane narušená hospodárska súťaž. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.45664 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila pomoc na rozvoj inovatívneho vrtuľníka Airbus X6 pre Francúzsko a Nemecko

19.6.2017 – Európska komisia schválila pomoc vo výške 377 miliónov eur pre Francúzsko a Nemecko na rozvoj inovatívneho vrtuľníka Airbus X6 podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc.

Pomoc vo výške 377 miliónov eur bude poskytnutá vo forme splatných preddavkov počas obdobia ôsmich rokov (330 miliónov eur Francúzskom a 47,25 milióna eur Nemeckom). V prípade projektu vrtuľníka X6 spoločnosť Airbus uskutoční významný výskum a vývoj s cieľom vyvinúť inovatívny a technologicky náročný ťažký civilný vrtuľník. Cieľom projektu je zjednodušiť prístup na plošiny na otvorenom mori, taktiež pomôcť pri hľadaní a záchrane ľudí a pri humanitárnych misiách. Projekt je v súlade s cieľmi, ktoré boli stanovené v rámci iniciatívy Európa 2020 Inovácia v Únii. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.45183 a SA.45185 v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila pomoc pre bulharskú železničnú spoločnosť BDZ

16.6.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že pomoc v prospech štátnej železničnej spoločnosti BDZ je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Opatrenie umožní spoločnosti riešiť úroveň svojho dlhu bez toho, aby bola neprimerane narušená hospodárska súťaž.

BDZ je bulharským štátnym podnikom a je jediným poskytovateľom osobnej železničnej dopravy v krajine. Spoločnosť bola vo finančných ťažkostiach niekoľko rokov. Počas hĺbkového vyšetrovania sa Európska komisia zamerala na zrušenie určitých dlhov BDZ zo strany bulharského štátu. Vyšetrovanie Európskej komisie potvrdilo, že plánované zrušenie týchto dlhov, vo výške približne 114 miliónov eur, je v súlade s Usmerneniami Spoločenstva o štátnej pomoci železničným podnikom. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.31250  v registri štátnej pomoci.

 

Európska komisia schválila pomoc na reštrukturalizáciu gréckych železničných spoločností OSE a TRAINOSE

16.6.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že grécke opatrenie na podporu reštrukturalizácie železničných spoločností OSE a TRAINOSE je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc.

OSE spravuje grécku národnú železničnú infraštruktúru a v súčasnosti je štátnym podnikom so 100% účasťou štátu. TRAINOSE je prevádzkovateľom osobnej a nákladnej železničnej dopravy a rovnako je štátnym podnikom so 100% účasťou štátu. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.32543 pre OSE a SA.32544 pre TRAINOSE registri štátnej pomoci.

Obe rozhodnutia týkajúce sa OSE a TRAINOSE, ako aj pomoc v prospech bulharskej železničnej spoločnosti BDZ ukazujú, že kontrola štátnej pomoci je schopná riešiť problematické otázky týkajúce sa úrovne zadlženia, s ktorými sa niektorí prevádzkovatelia železníc stretávajú. Pravidlá EÚ pre štátnu pomoc umožňujú členským štátom vyhnúť sa vážnym finančným ťažkostiam alebo zníženiu počtu zamestnancov a uľahčujú prechod na otvorený a konkurencieschopný železničný trh v prospech spotrebiteľov a daňových poplatníkov.

 

Európska komisia schválila vytvorenie fondu na správu rádioaktívneho odpadu v Nemecku vo výške 24 miliárd eur

16.6.2017 – Európska komisia schválila presun záväzkov týkajúcich sa správy rádioaktívneho odpadu na nový verejný fond za úhradu približne 24,1 miliárd eur prevádzkovateľmi jadrových elektrární podľa pravidiel EÚ pre štátnu pomoc.

Nemecko má v pláne previesť záväzky týkajúce sa správy rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva z prevádzkovateľov jadrových elektrárni na štát. Za týmto účelom sa vytvorí nový verejný fond a v ňom budú zabezpečené potrebné finančné prostriedky. Nemeckí prevádzkovatelia jadrových elektrární musia za prevod týchto záväzkov uhradiť sumu vo výške približne 24,1 miliárd eur. Táto suma pozostáva zo základnej sumy, ktorá je rovnocenná s rezervami, ktoré už prevádzkovatelia na tento účel vyčlenili a rizikového príplatku určeného na pokrytie rizika zvyšovania nákladov v budúcnosti.

Európska komisia dospela k záveru, že rozhodnutie Nemecka prevziať zodpovednosť za správu rádioaktívneho odpadu zahŕňa štátnu pomoc. Dôvodom je, že celkové náklady za správu rádioaktívneho odpadu sa nedajú úplne odhadnúť a plánovaná platba vo výške približne 24,1 miliárd eur nechráni Nemecko pred možnosťou prekročenia týchto nákladov. Hlavným cieľom tohto opatrenia pomoci je zabezpečiť nevyhnutné finančné prostriedky na správu rádioaktívneho odpadu a ochranu týchto finančných prostriedkov v prípade finančných ťažkostí prevádzkovateľov jadrových elektrární. Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom SA.45296 registri štátnej pomoci.

 

 

Hlavná navigácia