04.07.2017 / Koordinátor pomoci zverejnil vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc

Koordinátor pomoci zverejnil Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.

Koordinátor pomoci vydal 1.mája 2016 Metodický pokyn na zabezpečenie jednotného obsahu žiadosti o stanovisko poskytovateľov minimálnej pomoci ad hoc, ktorý môžete nájsť v sekcii Metodické usmernenia koordinátora štátnej pomoci. Cieľom metodického pokynu bolo určiť náležitosti žiadosti ad hoc minimálnej pomoci poskytovanej podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis. V nadväznosti na tento metodický pokyn koordinátor pomoci zverejnil Vzor vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

Hlavná navigácia