20.06.2017 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 20. júna

Európska komisia schválila novú národnú chorvátsku schému na širokopásmové pripojenie vo výške 101 miliónov eur na roky 2017-2023

6.6.2017Európska komisia dospela k záveru, že plán Chorvátska na podporu širokopásmovej siete (Next Generation Network (NGN)) vo výške 101,4 miliónov eur je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Cieľom tejto schémy je poskytnúť rýchly prístup k internetu tam, kde nie je v súčasnosti k dispozícií a to hlavne vo vidieckych oblastiach. Nová infraštruktúra bude financovaná hlavne z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a čiastočne aj z národných zdrojov. Širokopásmová sieť zostane vo vlastníctve štátu.

Európska komisia posúdila opatrenie z hľadiska dodržiavania pravidiel EÚ pre štátnu pomoc, hlavne podľa Usmernenia EÚ pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci  v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí (2013/C 25/01). Jedným z cieľov usmernenia je zabezpečiť, aby verejné financovanie nenahradilo súkromné investície a taktiež zabezpečiť využívanie infraštruktúry financovanej z verejných zdrojov pre ostatných poskytovateľov služieb na nediskriminačnom základe.

Ako súčasť Stratégie pre jednotný digitálny trh v Európe má Európska komisia za cieľ podporiť zavádzanie širokopásmového pripojenia, a to najmä v oblastiach s nedostatočným prístupom a zabezpečiť tak vysokú úroveň pripojenia v EÚ.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom veci SA.41065  v registri štátnej pomoci. 

Európska komisia začala dialóg s Čínou o kontrole štátnej pomoci

2.6.2017 – Komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestager a predseda čínskej Národnej komisie pre rozvoj a reformy He Lifeng podpísali v Bruseli Memorandum o spolupráci s cieľom začať dialóg o kontrole štátnej pomoci. Cieľom spolupráce je zdieľať skúsenosti pri presadzovaní kontroly štátnej pomoci a zvýšiť záujem EÚ a Číny o spoločnú prácu na podporu ochrany hospodárskej súťaže na celosvetovej úrovni.

Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2016

31.5.2017 – Európska komisia zverejnila Správu o politike hospodárskej súťaže za rok 2016. Správa sa každoročne zverejňuje a poskytuje podrobné informácie o najdôležitejších politických a legislatívnych iniciatívach a o rozhodnutiach prijatých Európskou komisiou pri uplatňovaní práva EÚ v oblasti hospodárskej súťaže v predchádzajúcom roku.

Jednou z výziev Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci je zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ uplatňovali spravodlivo na každú spoločnosť, ktorá podniká v rámci jednotného trhu EÚ, a to bez ohľadu na veľkosť, odvetvie alebo štátnu príslušnosť. Toto je jediný spôsob, ako zabezpečiť skutočne rovnaké podmienky, a je to aj dôvod, prečo Európska komisia za posledné desaťročia presadzuje pravidlá štátnej pomoci.

Hlavná navigácia