25.05.2017 / Európska komisia schválila pomoc pre Slovensko na výstavbu národného futbalového štadiónu v Bratislave

Európska komisia v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválila pomoc pre Slovensko na výstavbu národného futbalového štadióna v Bratislave. Európska komisia dospela k záveru, že uvedené opatrenie prispeje k podpore športu a kultúry bez toho, aby narušilo hospodársku súťaž na jednotnom trhu EÚ.

Slovensko oznámilo Európskej komisii, že plánuje poskytnúť verejnú podporu vo výške celkom 35,96 milióna eur na výstavbu národného futbalového štadióna v Bratislave. Slovensko konkrétne uhradí formou priameho grantu 27,2 milióna eur z celkových skutočných investičných nákladov vo výške 75,2 milióna eur. Slovensko okrem toho poskytne príjemcovi NFŠ, a.s., opciu na predaj, ktorá mu umožňuje odpredať štadión po ukončení výstavby štátu za cenu do 48 miliónov eur, ktorá zodpovedá rozdielu medzi skutočnými investičnými nákladmi a výškou priameho grantu.

Európska komisia posúdila opatrenie podľa článku 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v súlade s ktorým sa povoľuje pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo oblastí.

Bratislavský štadión bude spĺňať požiadavky kategórie 4 podľa kategorizácie UEFA. Štadión budú môcť využívať profesionálne tímy vrátane slovenského národného futbalového tímu a prvoligového futbalového klubu, ale aj neprofesionálne kluby, športové zväzy, školy a občania na športové, spoločenské a kultúrne podujatia. Slovensko zabezpečí, aby sa prístup na štadión poskytoval na transparentnom a nediskriminačnom základe. Cenové podmienky za jeho používanie budú zverejnené. Komisia takisto zastáva názor, že pomoc je primeraná, pretože nepresahuje chýbajúce finančné prostriedky. Európska komisia preto dospela k záveru, že verejná podpora na výstavbu štadióna je v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ.

Rozhodnutie nie je jediné svojho druhu. Európska komisia už v minulosti povolila štátnu pomoc pre viacero športových štadiónov v Belgicku, vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve.

Po vyriešení otázok týkajúcich sa dôverného charakteru informácií bude verzia rozhodnutia, ktorá nemá dôverný charakter, sprístupnená pod číslom veci SA.46530  v registri štátnej pomoci.

 

Hlavná navigácia