25.05.2017 / Európska komisia rozširuje rozsah všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách

Európska komisia rozšírila rozsah pôsobnosti nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (ďalej len „nariadenie o skupinových výnimkách“). Všeobecne platí, že predtým než je poskytnutá štátna pomoc, musí byť notifikovaná a schválená Európskou komisiou. Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách oslobodzuje členské štáty od tejto povinnosti, ak sú splnené všetky kritériá predmetného nariadenia. Aktuálne nové pravidlá rozširujú rozsah pôsobnosti nariadenia o skupinových výnimkách tak, že oslobodzujú určité opatrenia pomoci pre prístavy, letiská, oblasť kultúry a pomoc v najvzdialenejších regiónoch od predchádzajúcej povinnosti notifikácie Európskej komisii.

Rozsah rozšírenej pôsobnosti

Revidované nariadenie zjednodušuje pravidlá pre:

  letiská, ktoré odbavia za rok najviac 3 milióny cestujúcich:

Pomoc nemôže byť poskytnutá letiskám, ktoré sa nachádzajú v tzv.    „catchment area“ – to znamená 100 kilometrová vzdialenosť alebo 60 minút cesty od iného letiska.

Financovaná infraštruktúra by mala byť plne využívaná aj v budúcnosti a nemôže veľkosťou presahovať požiadavky dané očakávaným dopytom.

Pomoc musí byť len do výšky, ktorá je nevyhnutná na „naštartovanie“ investície (to znamená pomoc môže pokrývať len oblasti s problémovým financovaním).

Iba určité percento investičných nákladov môže byť dotované z verejných prostriedkov (v závislosti od veľkosti letiska a v závislosti od toho či sa letisko nachádza v odľahlom regióne).

    Pokiaľ ide o malé letiská, ktoré odbavia za rok najviac 200 000 cestujúcich, nariadenie stanovuje flexibilnejšie pravidlá pre investičnú pomoc a umožňuje aj pomoc na pokrytie prevádzkových strát.

Okrem toho nariadenie obsahuje aj niekoľko nových zjednodušení v iných oblastiach:

Zvýšila sa horná hranica pomoci pre oblasti kultúrymultifunkčných športových štadiónov.

   Členské štáty môžu plne pokryť náklady na dopravu a taktiež aj dodatočné náklady, ktoré majú podniky pôsobiace v najvzdialenejších regiónoch vo všetkých odvetviach hospodárstva.

   Projekty financované členskými štátmi, ktoré získali označenie kvality Seal of Excellence v rámci nástroja EÚ pre malé a stredné podniky Horizont 2020, môžu získať pomoc bez potreby notifikácie Európskej komisie v súlade s kritériami danými v nariadení.

   Start-up pomoc pre malé podniky, ktoré existujú menej ako 5 rokov, je podľa nových pravidiel povolená. Start-upy doteraz nemohli využívať na začatie svojej činnosti štátnu pomoc, ak boli považované za podniky v ťažkostiach. Inovatívne start-upy alebo start-upy pôsobiace v odvetví výskum a vývoj v intenzívne sa rozvíjajúcich sektoroch počas prvých piatich rokov fungovania zaznamenávajú straty, aj keď môžu byť v skutočnosti dynamické a rozvíjajúce.

   Nariadenie umožňuje používať „simplified cost options“ (zjednodušené postupy pre výpočet nákladov oprávnených na pomoc), ktoré sa uplatňujú v rámci fondov EŠIF aj v rámci všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách. Tým sa znížia rozdiely medzi jednotlivými oblasťami práva EÚ a znížia sa taktiež administratívne náklady.

Bližšie informácie nájdete na webovom sídle Európskej komisie.

Hlavná navigácia