23.05.2017 / Európska komisia zjednodušuje pravidlá pre verejné investície do prístavov a letísk, do oblasti kultúry a v najvzdialenejších regiónoch

Európska komisia schválila nové pravidlá štátnej pomoci, ktoré oslobodzujú určité opatrenia podpory z verejných zdrojov pre prístavy, letiská, oblasť kultúry a v najvzdialenejších regiónoch od predchádzajúcej kontroly zo strany Európskej komisie. Cieľom je uľahčiť verejné investície na vytváranie pracovných miest a rast, a zároveň chrániť hospodársku súťaž.

Všeobecným nariadením o skupinových výnimkách z roku 2014 sa členským štátom umožnilo zaviesť širokú škálu opatrení štátnej pomoci bez predchádzajúceho schválenia Európskou komisiou, pretože je nepravdepodobné, že by sa nimi narúšala hospodárska súťaž. V dôsledku toho sa na približne 95 % opatrení štátnej pomoci, ktoré vykonávajú členské štáty (s kombinovanými ročnými výdavkami vo výške približne 28 miliárd EUR), v súčasnosti vzťahuje uvedená výnimka. Napríklad, v oblasti výskumu, vývoja a inovácií sa počet oznámení štátnej pomoci znížil v porovnaní s rokom 2014 na polovicu (pozri hodnotiacu tabuľku štátnej pomoci za rok 2016).

Európska komisia teraz na základe dvoch verejných konzultácií rozšírila rozsah pôsobnosti tohto nariadenia o prístavy a letiská:

  Pokiaľ ide o letiská, členské štáty môžu teraz s plnou právnou istotou a bez predchádzajúcej kontroly zo strany Európskej komisie realizovať verejné investície do regionálnych letísk, ktoré odbavia za rok najviac 3 milióny cestujúcich. Uľahčia sa tým verejné investície do viac ako 420 letísk v celej EÚ (na ktoré pripadá približne 13 % objemu leteckej dopravy).

Nariadenie takisto umožňuje orgánom verejnej moci, aby uhrádzali prevádzkové náklady malých letísk, ktoré odbavia za rok najviac 200 000 cestujúcich. Tieto malé letiská predstavujú takmer polovicu všetkých letísk v EÚ, ale iba 0,75 % objemu leteckej dopravy. Môžu významne prispievať k možnostiam dopravného prepojenia regiónu, a pritom je nepravdepodobné, že by narušovali hospodársku súťaž na jednotnom trhu EÚ.

  Pokiaľ ide o prístavy, členské štáty môžu teraz s plnou právnou istotou a bez predchádzajúcej kontroly zo strany Európskej komisie realizovať verejné investície až do výšky 150 miliónov EUR v námorných prístavoch a až do výšky 50 miliónov EUR vo vnútrozemských prístavoch.

Okrem toho nariadenie obsahuje aj niekoľko nových zjednodušení v iných oblastiach. Európska komisia bude osobitne sledovať len väčšie prípady štátnej pomoci, ktoré zahŕňajú vyššiu sumu pomoci na projekty v oblasti kultúry (a to iba vtedy, ak tieto opatrenia skutočne predstavujú štátnu pomoc, pretože vo väčšine prípadov nejde o štátnu pomoc) a na multifunkčné športové štadióny.

Európska komisia takisto zjednodušila postup orgánov verejnej moci pri kompenzácii dodatočných nákladov spoločností, ktoré tieto spoločnosti musia znášať pri realizácii činností v najvzdialenejších regiónoch EÚ, so zreteľom na osobitné výzvy, ktorým tieto spoločnosti čelia, akými sú napríklad vzdialenosť týchto regiónov a ich odkázanosť na obmedzený počet výrobkov, s ktorými obchodujú.

Pozmeňujúce nariadenie nadobudne účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Pozmeňujúce nariadenie spolu s dôvodovou správou je k dispozícii na tejto adrese.

Podrobnejšie informácie o rozšírenom rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách v súčasnosti pripravujeme.

Hlavná navigácia