23.05.2017 / Hodnotiaca správa Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci za rok 2016

Európska komisia publikovala Hodnotiacu správu v oblasti štátnej pomoci za rok 2016, ktorá poukazuje na prínos modernizačného balíčka pravidiel EÚ pre štátnu pomoc.

Výber z výsledkov hodnotiacej správy za rok 2016:

 Približne 95% nových opatrení pomoci bolo realizovaných prostredníctvom nového nariadenia Európskej komisie o skupinových výnimkách a preto mohla byť pomoc poskytnutá rýchlejšie – nárast o 24% oproti roku 2013.

 Európska komisia dôkladnejšie posudzuje a kontroluje notifikované opatrenia pomoci, na ktoré sú určené vyššie výdavky ako v minulosti – 29% realizovaných notifikovaných opatrení prekročilo hranicu 5 miliónov eur, čo predstavuje absolútny nárast o 5% oproti roku 2014.

 V roku 2015 členské štáty Európskej únie vynaložili 98,2 miliárd eur na štátnu pomoc, čo predstavuje podiel 0,67% z HDP EÚ. Na Slovensku sa na štátnu pomoc vynaložilo 0,55% z HDP SR.

 V roku 2015 bolo viac ako 85% celkových výdavkov zameraných na hlavné ciele EÚ, ako je regionálny rozvoj, výskum a vývoj, zamestnanosť, ochrana životného prostredia, rizikový kapitál a podpora malých a stredných podnikov. V porovnaní s rokom 2012 to predstavuje nárast o 10%.

 Okolo 46% z celkových výdavkov bolo zameraných na podporu životného prostredia a na opatrenia na úsporu energie. V 15 členských štátov bola väčšina výdavkov štátnej pomoci použitá práve na tento účel, aby im pomohla splniť ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Hlavná navigácia