26.04.2017 / Novinky a zaujímavosti z oblasti štátnej pomoci v Európskej únii ku dňu 26. apríla

Európska komisia schválila fínsku schému na kompenzáciu nepriamych nákladov spojených s účasťou v systéme obchodovania s emisnými kvótami (ETS)

4.4.2017 – Európska komisia schválila fínsku schému na čiastočnú kompenzáciu nákladov pre energeticky náročné podniky vo vybraných odvetviach, ktoré sú menej konkurencieschopné na trhu v dôsledku vyšších cien elektrickej energie vyplývajúcich z nepriamych nákladov spojených s účasťou v systéme obchodovania s emisiami skleníkových plynov (ETS).  Cieľom pomoci je zabrániť zvyšovaniu emisií skleníkových plynov, ktoré sú spôsobené presunutím výroby mimo Európsku úniu, kde podniky čelia menšej regulácií v oblasti ochrany životného prostredia.

Európska komisia začala vyšetrovať reštrukturalizačný plán Royal Bank of Scotland (RBS)

4.4.2017 – Európska komisia otvorila hĺbkové vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či alternatívny balík opatrení, ktorý navrhlo Spojené kráľovstvo, je vhodnou náhradou za záväzok banky RBS odpredať svoju časť Williams & Glyn, ako bolo požadované v rámci plánu reštrukturalizácie. Európska komisia v roku 2009 dospela k záveru, že reštrukturalizačný plán je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc, rovnako ako aj s ním súvisiace záväzky banky, ktoré boli upravované dodatkami v roku 2014. V rámci reštrukturalizácie sa Spojené kráľovstvo zaviazalo odpredať časť svojich aktivít v oblasti maloobchodu a bankových operácií pre malé a stredné podniky – Williams & Glyn (tiež známy ako „Rainbow“), aby nebola neprimerane narušená hospodárska súťaž v súvislosti s koncentrovaným britským bankovým sektorom pre malé a stredné podniky, kde je vedúcou bankou RBS.

Európska komisia schválila dodatky na podporu výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie pre Severné Írsko

31.3.2017 – Európska komisia dospela k záveru, že dodatky k schéme na podporu výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie sú v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Podstatou schémy sú tarifné stupne, v rámci ktorých sa malí a strední prevádzkovatelia, ktorí využívajú na výrobu tepla biomasu, presunú na nižšiu fixnú tarifu po prekročení stanoveného počtu prevádzkových hodín.

Výbor pre ekonomické a menové záležitosti EP hlasoval za odstránenie právnej medzery, ktorá umožňuje využívať daňové rozdiely EÚ a tretích krajín

27.3.2017 – Výbor pre ekonomické a menové záležitosti EP hlasoval za odstránenie právnej medzery, ktorá umožňuje niektorým medzinárodným korporáciám vyhnúť sa plateniu dane z príjmov, využívaním rozdielov v daňových systémoch EÚ a tretích krajín. „Tieto dohody využívajú najväčšie spoločnosti s jediným cieľom, a to znížiť dane z príjmov. Videli sme to v prípade spoločnosti Apple, ako aj v prípade spoločnosti McDonald’s. Je načase, aby tieto medzinárodné korporácie platili spravodlivý podiel na daniach,“ uviedol spravodajca Olle Ludvigsson (S&D, SE).

Hlavná navigácia