02.03.2017 / Nová úprava evidencie štátnej a minimálnej pomoci

Nová úprava evidencie štátnej a minimálnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov  v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Predmetný zákon zmenil aj úpravu niektorých povinností poskytovateľov a príjemcov štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Údaje o poskytnutí pomoci sú od 1. januára 2016 zaznamenávané v centrálnom registri (IS SEMP), ktorý je informačným systémom verejnej správy a obsahuje údaje o poskytnutí pomoci v Slovenskej republike. Údaje do centrálneho registra zaznamenávajú príslušní poskytovatelia pomoci. Príjemcovia minimálnej pomoci na základe nového zákona o štátnej pomoci už nemajú povinnosť oznamovať minimálnu pomoc prijatú po 1. januári 2016.

Podľa § 13 ods. 1 zákona o štátnej pomoci je poskytovateľ minimálnej pomoci povinný do centrálneho registra zaznamenávať údaje o poskytnutej minimálnej pomoci a údaje o príjemcovi minimálnej pomoci prostredníctvom elektronického formulára, do piatich pracovných dní odo dňa poskytnutia minimálnej pomoci.

Podľa § 12 ods. 1 zákona o štátnej pomoci je poskytovateľ štátnej pomoci povinný do centrálneho registra zaznamenávať údaje o poskytnutej štátnej pomoci a údaje o príjemcovi štátnej pomoci prostredníctvom elektronického formulára, do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia štátnej pomoci.

Manuál a prístup do centrálneho registra je k dispozícií v sekcii Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP).

 

Hlavná navigácia