Finančná správa Slovenskej republiky

Schéma pomoci de minimis – Zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k nezaplatenej dani z pridanej hodnoty – DM-9/2016

Trvanie 31.10.2016 – 30.9. 2017
Forma pomoci Zánik daňového nedoplatku, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z pridanej hodnoty
Počet dodatkov k schéme
Úplne znenie schémy

Uverejnená schéma na webovom sídle poskytovateľa pomoci:

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/statna-pomoc

Uverejnená schéma v Obchodnom vestníku:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1455

.

Schéma pomoci de minimis poskytovanej formou úľavy na dani alebo odpustením daňového nedoplatku na dani podľa § 70 alebo formou úľavy zo sankcie alebo odpustenia sankcie podľa § 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1 – DM – 12/2018

Trvanie Od 22.12.2020 do 31.12.2023
Forma pomoci povolenie úľavy na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na dani v súlade s podmienkami § 70 daňového poriadku alebo odpustenie sankcie alebo povolenie úľavy zo sankcie v súlade s podmienkami § 157 daňového poriadku
Počet dodatkov k schéme 1
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=375794

Hlavná navigácia