Evidencia poskytovania minimálnej pomoci

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov  v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), ktorým prešla pôsobnosť koordinátora pomoci z Ministerstva financií SR na Protimonopolný úrad SR.

Predmetný zákon zmenil aj úpravu niektorých povinností poskytovateľov a príjemcov štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Údaje o poskytnutí pomoci sú od 1. januára 2016 zaznamenávané v centrálnom registri (IS SEMP), ktorý je informačným systémom verejnej správy a obsahuje údaje o poskytnutí pomoci v Slovenskej republike. Údaje do centrálneho registra zaznamenávajú príslušní poskytovatelia pomoci. Podľa § 13 ods. 1 zákona o štátnej pomoci je poskytovateľ minimálnej pomoci povinný do centrálneho registra zaznamenávať údaje o poskytnutej minimálnej pomoci a údaje o príjemcovi minimálnej pomoci prostredníctvom elektronického formulára, do piatich pracovných dní odo dňa poskytnutia minimálnej pomoci.

 

Bližšie informácie nájdete v časti Aktuálne informácie:

Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci – IS SEMP http://www.statnapomoc.sk/?p=2152

Manuál pre informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci – IS SEMP http://www.statnapomoc.sk/?p=2141

 

Hlavná navigácia