Práva a povinnosti príjemcov minimálnej pomoci

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), ktorým prešla pôsobnosť koordinátora pomoci z Ministerstva financií SR na Protimonopolný úrad SR.

Predmetný zákon zmenil aj úpravu niektorých povinností poskytovateľov a príjemcov štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Údaje o poskytnutí pomoci sú od 1. januára 2016 zaznamenávané v centrálnom registri (IS SEMP), ktorý je informačným systémom verejnej správy a obsahuje údaje o poskytnutí pomoci v Slovenskej republike. Údaje do centrálneho registra zaznamenávajú príslušní poskytovatelia pomoci. Príjemcovia minimálnej pomoci na základe nového zákona o štátnej pomoci už nemajú povinnosť oznamovať minimálnu pomoc prijatú po 1. januári 2016. Minimálnu pomoc (doteraz neoznámenú) prijatú do 31.12.2015 je potrebné písomne oznámiť Protimonopolnému úradu SR.

Hlavná navigácia