Evidencia štátnej pomoci

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov  v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), ktorým prešla pôsobnosť koordinátora pomoci z Ministerstva financií SR na Protimonopolný úrad SR.

Predmetný zákon zmenil aj úpravu niektorých povinností poskytovateľov a príjemcov štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Údaje o poskytnutí pomoci sú od 1. januára 2016 zaznamenávané v centrálnom registri (IS SEMP), ktorý je informačným systémom verejnej správy a obsahuje údaje o poskytnutí pomoci v Slovenskej republike. Údaje do centrálneho registra zaznamenávajú príslušní poskytovatelia pomoci. Podľa § 12 ods. 1 zákona o štátnej pomoci je poskytovateľ štátnej pomoci povinný do centrálneho registra zaznamenávať údaje o poskytnutej štátnej pomoci a údaje o príjemcovi štátnej pomoci prostredníctvom elektronického formulára, do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia štátnej pomoci.

Bližšie informácie nájdete v časti Informačný systém pre evidenciu a monitorovanie pomoci (IS SEMP).

 

Hlavná navigácia