Ministerstvo kultúry SR

Schéma minimálnej pomoci pre aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva – DM – 22/2021

Trvanie Od 12.8.2021 do 31.12.2023
Forma pomoci dotácia
Počet dodatkov k schéme 0
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2966870

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám – DM – 21/2021

Trvanie Od 19.7.2021 do 31.12.2023
Forma pomoci Dotácia
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2948189

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v kultúrnom a kreatívnom priemysle – DM – 12/2021

Trvanie Od 19.5.2021 do 31.12.2023
Forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2898797

.

Schéma na podporu kreatívneho a kultúrneho priemyslu (schéma pomoci de minimis) (Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch) – DM – 9/2019

Trvanie Od 3.7.2019 do 31.12.2020
Forma pomoci nepriama – poskytovanie informácií, poradenstva; organizácia aktivít, podujatí; účasť na národných a medzinárodných podujatiach; užívanie nehnuteľností a technológií
Počet dodatkov k schéme 0
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=219606

.

Schéma minimálnej pomoci na umožnenie prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest v znení dodatku č.1 – DM-6/2016

Trvanie Od 22.02.2017 do 31.12.2023
Forma pomoci NFP
Počet dodatkov k schéme 1
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1533

.

Schéma minimálnej pomoci pre aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva – DM – 2/2017

Trvanie Od 28.07.2017 do 30.06.2021
Forma pomoci dotácia
Počet dodatkov k schéme 0
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1690457

 .

Schéma minimálnej pomoci na podporu kultúry znevýhodnených skupín v znení dodatku č. 1 – DM – 8/2020

TrvanieOd 19.7.2021 do 31.12.2023
Forma pomociDotácia
Počet dodatkov k schéme1
Úplne znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=385127

.

Schéma minimálnej pomoci na podporu miestnej a regionálnej kultúry – DM – 9/2020

TrvanieOd 22.6.2020 do 31.12.2021
Forma pomociDotácia
Počet dodatkov k schéme0
Úplne znenie schémyhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2591888

.

Schéma na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu (schéma pomoci de minimis) – DM – 8/2021

Trvanie Od 27.4.2021 do 31.12.2023
Nástroj pomoci (forma pomoci) nepriama forma – poskytovanie informácií a poradenstva, organizovanie aktivít, zabezpečovanie podujatí, zabezpečenie účasti príjemcov pomoci na národných a medzinárodných podujatiach, umožnenie užívania nehnuteľností a technológií za zvýhodnených podmienok
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=380238

Hlavná navigácia