Audiovizuálny fond

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Audiovizuálneho fondu v znení dodatku č. 1  – DM – 5/2016

 Trvanie Od 19.2.2019 do 31.12.2021
 Forma pomoci Dotácia, pôžička so splatnosťou najviac 5 rokov alebo kombinácia oboch foriem. Dotácia sa vypláca systémom zálohových platieb, refundáciou alebo kombináciou zálohových platieb a refundácie.
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplne znenie schémy  https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2082652

 

Hlavná navigácia