Zákon č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) účinný od 1.1.2016

http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2015/12/Zakon-c-358-20151.pdf

Hlavná navigácia