Formuláre na predkladanie súhrnných informácií (skupinové výnimky)

Formulár na podávanie súhrnných informácií v znení nariadenia (EÚ) č. 2017/1084 zo 14. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 651/2014, pokiaľ ide o pomoc na prístavnú a letiskovú infraštruktúru, stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť pri pomoci na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva a pri pomoci na športovú a multifunkčnú rekreačnú infraštruktúru, ako aj schémy regionálnej prevádzkovej pomoci pre najvzdialenejšie regióny, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 702/2014 z hľadiska výpočtu oprávnených nákladov Informácie o štátnej pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti na základe podmienok tohto nariadenia (príloha II. časť I.)

 

Formulár na podávanie súhrnných informácií podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únieInformácie o štátnej pomoci, ktorá je vyňatá podľa tohto nariadenia podľa čl. 9 ods. 1 (príloha II)

 

Formulár na podávanie súhrnných informácií  podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci poskytovanej podnikom pôsobiacim vo výrobe, spracovaní a odbyte produktov rybolovu a akvakultúry za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Informácie o štátnej pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti, ktoré sa majú poskytovať prostredníctvom IT aplikácie Komisie, ako sa stanovuje v článku 11 (príloha II)

Hlavná navigácia