Notifikované opatrenia pomoci (podľa poskytovateľov štátnej pomoci)

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR:

Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe

(č. schémy SA.60698 (2020/N))

 Trvanie  Od 19.4.2021 do 31.12.2026
 Príslušné odvetvia hospodárstva Poľnohospodárska prvovýroba
 Typ príjemcu MSP a veľké podniky
 Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia
 Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ  –
 Počet dodatkov k schéme  0
 Úplné znenie schémy SA.60698

.

Schéma štátnej pomoci pre Lesnícko-environmentálne platby podľa opatrenia 5.3.2.2.3. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 

(č. schémy SA.31893 (N 519/2010))

 Trvanie  Od 28.02.2011 do 31.12.2015
 Príslušné odvetvia hospodárstva  Lesníctvo
 Typ príjemcu
 • súkromní vlastníci lesov,
 • subjekty založené podľa obchodného zákonníka hospodáriace na pozemkoch vlastníkov pozemkov s ich súhlasom (a.s., s.r.o., a pod.),
 • pozemkové spoločenstvá, založené podľa §11 zákona č. 181/1955 Z.z. o pozemkových spoločenstvách
 • obce a mestá resp. Subjekty hospodáriace na pozemkoch vo vlastníctve miest a obcí (mestské lesy, obecné lesy),
 • cirkev, resp. spoločnosti hospodáriace na cirkevných pozemkoch. (cirkevné lesy),
 • družstvá alebo
 • fyzické alebo právnické osoby hospodáriace na lesných pozemkoch týchto vlastníkov za podmienky, ak dá vlastník na takúto činnosť písomný súhlas.
 Nástroj pomoci (forma pomoci)  Nenávratný finančný príspevok (NFP)
 Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplné znenie schémy  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=161&id=4109

.

Schéma štátnej pomoci na platby v rámci sústavy NATURA 2000- lesná pôda podľa opatrenia 5.3.2.2.2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

(č. schémy SA.31606 (N 410/2010))

 Trvanie  Od 12.11.2010 do 31.12.2015
 Príslušné odvetvia hospodárstva  Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo
 Typ príjemcu  Súkromní vlastníci lesov a ich združenie s právnou subjektivitou
 Nástroj pomoci (forma pomoci)  Nenávratný finančný príspevok (NFP)
 Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplné znenie schémy  http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=4110

.

Schéma štátnej pomoci na opatrenie 2.1 „Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení“ (opatrenie 5.3.2.2.4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013)

(č. schémy SA.36626 (2013/N))

 Trvanie  Od 20.06.2013 do 31.12.2015
 Príslušné odvetvia hospodárstva  Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo
 Typ príjemcu  Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení;
 • obcí a ich združení;
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má práva a povinnosti zakotvené v obchodnom zákonníku;
 • štátu.
 Nástroj pomoci (forma pomoci)  Nenávratný finančný príspevok (NFP)
 Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ  Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
 Počet dodatkov k schéme  2
 Úplné znenie schémy  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=161&id=7598

.

Schéma štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov

(č. schémy SA.36678 (2013/N))

 Trvanie  Od 20.11.2013 do 31.12.2015
 Príslušné odvetvia hospodárstva  Kultúra
 Typ príjemcu  Podniky  podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ
 Nástroj pomoci (forma pomoci)  Nenávratný finančný príspevok (NFP)
 Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ  Európskom fonde regionálneho rozvoja
 Počet dodatkov k schéme  –
 Úplné znenie schémy  http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=262&id=8096

.

Schéma štátnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov v znení Dodatku č.2

(č. schémy SA.59031)

 Trvanie  Od 27.1.2021 do 31.12.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva  Lesné hospodárstvo
Typ príjemcu  Podniky  podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ
Nástroj pomoci (forma pomoci) nepriama forma, vecné plnenie – vypracovanie lesohospodárskeho plánu ako subvencovanej služby
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ  –
Počet dodatkov k schéme  2
Úplné znenie schémy SA.59031 v znení dodatku č. 2

.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR:

Nariadenie vlády SR č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

(č. schémy SA.31860 (N 506/2010))

Trvanie Od 01.01.2011 do 31.12.2041
Príslušné odvetvia hospodárstva Energetika
Príjemcovia Slovenské elektrárne a.s., Javys a.s.
Nástroj pomoci (forma pomoci) Priamy grant
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy Nariadenie vlády SR č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

.

FOND NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN:

Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pre tlač

(č. schémy SA.60697(2020/N)) 

Trvanie Od 10.5.2021 do 31.12.2027
Príslušné odvetvia hospodárstva Edičná činnosť
Typ príjemcu Malé a stredné podniky (MSP) a veľké podniky
Forma pomoci Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2890110

Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 2

(č. schémy SA.37409 (2013/N))

Trvanie  Od 23.04.2020 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Edičná činnosť
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme  2
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=369281

.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR:

Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení Dodatku č. 1 

(č. schémy SA.42133 (2015/N))

 Trvanie  Od 18.03.2016 do 31.12.2020
 Príslušné odvetvia hospodárstva  Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
 Príjemcovia Výlučne podnik, ktorý je prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne
 Nástroj pomoci (forma pomoci)  NFP
 Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ  Operačný program kvalita životného prostredia
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplné znenie schémy  http://www.op-kzp.sk/dokumenty/dokumenty/statna-pomoc/

.

MINISTERSTVO OBRANY SR:

Schéma štátnej pomoci na obnovu a udržanie potenciálu lesného hospodárstva vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení dodatku č. 3

(č. schémy SA.59031)

Trvanie Od 16.12.2020 do 31.12.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Lesné hospodárstvo
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP) -obhospodarovatelia lesa
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratná dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 3
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=376868

.

ENVIRONMENTÁLNY FOND:

Schéma štátnej pomoci pre podniky v odvetviach a pododvetviach, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov emisných kvót v rámci EU ETS do cien elektrickej energie v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.51172 (2018/N))

Trvanie  Od 6.8.2018 do 31.12.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia Podniky podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme  1
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1933496

Hlavná navigácia