Horizontálne pravidlá

Pomoc pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu

OZNÁMENIE KOMISIE – Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom (2014/C 188/02)

.

Pomoc pre znevýhodnených a zdravotne postihnutých zamestnancov

OZNÁMENIE KOMISIE – Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci pre zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím podliehajúcej individuálnej notifikačnej povinnosti (2009/C 188/02)

.

Pomoc na vzdelávanie

OZNÁMENIE KOMISIE – Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vzdelávania podliehajúcej individuálnej notifikačnej povinnosti (2009/C 188/01)

.

Regionálna pomoc

Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020 (2013/C 209/01)

Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020: Prijatie navrhnutých príslušných opatrení podľa článku 108 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie všetkými členskými štátmi (2014/C 101/03)

Mapa regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020

Predĺženie platnosti mapy regionálnej pomoci na roky 2014 – 2020 pre Slovenskú republiku do 31. decembra 2021

Usmernenia o regionálnej štátnej pomoci na roky 2022 – 2027 (platné od 1.1.2022)

Príloha 1 – Pokrytie regionálnej pomoci podľa členských štátov na obdobie 2022 – 2027

Bližšie informácie o regionálnej pomoci nájdete na webovom sídle Európskej komisie: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.html
.

Pomoc na výskum, vývoj a inovácie

OZNÁMENIE KOMISIE – Rámec pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2014/C 198/01)

.

Pomoc na ochranu životného prostredia

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenie o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020 (2014/C 200/01)

Oznámenie Komisie – Usmernenia k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2021

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2012 (2012/C 158/04)

OZNÁMENIE KOMISIE, ktorým sa mení a dopĺňa oznámenie Komisie usmernenia k niektorým opatreniam štátnej pomoci v súvislosti so systémom obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov po roku 2012 (2012/C 387/06)

ROZHODNUTIE RADY z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie (2010/787/EÚ)

.

Pomoc pre rizikový kapitál

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií (2014/C 19/04)

OZNÁMENIE KOMISIE o zmene a doplnení usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky (2010/C 329/05)

Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky (2006/C 194/02)

.

Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01)

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenie o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C 244/02)

Oznámenie Komisie týkajúce sa predĺženia platnosti usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach (2012/C 296/02) – nie je dostupná verzia v slovenskom jazyku

Definícia MSP

Príručku k definícii MSP nájdete časti Metodické usmernenia Európskej komisie.

Archív legislatívy k horizontálnym pravidlám nájdete na webovom sídle Európskej komisie: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/horizontal.html
Hlavná navigácia