Sektorovo – špecifické pravidlá

Poľnohospodárstvo

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva

Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01)

Oznámenie Komisie, ktorým sa menia Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2015/C 390/05)

Oznámenie Komisie o zmene usmernení Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2018/C 403/06)

Oznámenie Komisie, ktorým sa menia usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 z hľadiska obdobia ich uplatňovania a ktorým sa prijímajú dočasné úpravy na zohľadnenie vplyvu pandémie COVID-19

.

Audiovizuálna produkcia

OZNÁMENIE KOMISIE o štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela (2013/C 332/01)

.

Širokopásmové siete

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia EÚ pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí (2013/C 25/01)

.

Verejnoprávne vysielanie

OZNÁMENIE KOMISIE o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie (2009/C 257/01)

.

Poštové služby

OZNÁMENIE KOMISIE o používaní pravidiel súťaže v odvetví pôšt a pri hodnotení niektorých štátnych opatrení týkajúcich sa poštových služieb(98/C 39/02)

.

Stavba lodí

Rámec štátnej pomoci na stavbu lodí (2011/C 364/06)

.

Oceliarstvo

OZNÁMENIE KOMISIE – Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu a pomoc na uzatváranie pre odvetvie ocele (2002/C 70/05)– nie je dostupná verzia v slovenskom jazyku

OZNÁMENIE KOMISIE – Multisektorálny rámec pre regionálnu pomoc pre veľké investičné projekty (2002/C 70/05)– nie je dostupná verzia v slovenskom jazyku

OZNÁMENIE KOMISIE týkajúce sa určitých aspektov nakladania s prípadmi hospodárskej súťaže, ktoré vyplývajú z ukončenia platnosti zmluvy o ESUO (2002/C 152/03)– nie je dostupná verzia v slovenskom jazyku

.

Priemysel syntetických vlákien – Priemysel motorových vozidiel

OZNÁMENIE KOMISIE ČLENSKÝM ŠTÁTOM – Multisektorálny rámec regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty – Spôsob pomoci pre priemysel syntetických vlákien – Rámec štátnej pomoci Spoločenstva pre priemysel motorových vozidiel (2001/C 368/03)

OZNÁMENIE KOMISIE o zmene multisektorálneho rámca regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty (2002) pokiaľ ide o vytvorenie zoznamu sektorov, ktoré čelia štrukturálnym problémom a o návrh vhodných opatrení podľa článku 88 odsek 1 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o sektor motorových vozidiel a sektor syntetických vlákien (2003/C 263/03)– nie je dostupná verzia v slovenskom jazyku

.

Doprava

Letecká doprava

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti(2014/C 99/03)

Železničná a cestná doprava

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70

OZNÁMENIE KOMISIE o výkladových usmerneniach týkajúcich sa nariadenia (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave

OZNÁMENIE KOMISIE – Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci železničným podnikom (2008/C 184/07)

OZNÁMENIE KOMISIE, ktorým sa menia oznámenia Komisie o usmerneniach EÚ pre uplatňovanie pravidiel štátnej pomoci v súvislosti s rýchlym zavádzaním širokopásmových sietí, o usmerneniach o regionálnej štátnej pomoci na roky 2014 – 2020, o štátnej pomoci na filmy a iné audiovizuálne diela, o usmerneniach o štátnej pomoci na podporu rizikových finančných investícií a o usmerneniach o štátnej pomoci pre letiská a letecké spoločnosti (2014/C 198/02)

Archív legislatívy k sektorovo-špecifickým pravidlám nájdete na webovom sídle Európskej komisie: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html
Hlavná navigácia