Špecifické nástroje pomoci

Pomoc vo forme záruk

OZNÁMENIE KOMISIE o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (2008/C 155/02)

Korigendum k Oznámeniu Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (2008/C 244/11)

 

Predaj nehnuteľností verejnoprávnymi orgánmi

OZNÁMENIE KOMISIE o prvkoch štátnej pomoci pri predaji pozemkov a budov verejnoprávnymi orgánmi (97/C 209/03)

 

Pomoc vo forme krátkodobého poistenia vývozných úrokov

OZNÁMENIE KOMISIE, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k oznámeniu Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov – nie je dostupná verzia v slovenskom  jazyku

OZNÁMENIE KOMISIE, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k oznámeniu Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov (2012/C 398/02)

OZNÁMENIE KOMISIE členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov (2012/C 392/01)

 

Fiškálna pomoc – Priame zdaňovanie podnikov

OZNÁMENIE KOMISIE o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci pri opatreniach týkajúcich sa priameho zdaňovania podnikov (98/C 384/03)

 

Archív legislatívy k špecifickým nástrojom pomoci nájdete na webovom sídle Európskej komisie: 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/instruments.html

 

 

Hlavná navigácia