Služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Nariadenie Komisia (EÚ) 2020/1474 z 13.októbra 2020, ktorým sa mení nariadenie EÚ č. 360/2012, pokiaľ ide o predĺženie obdobia jeho uplatňovania a časovo obmedzené výnimky pre podniky v ťažkostiach s cieľom zohľadniť dôsledky pandémie COVID-19

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu

ROZHODNUTIE KOMISIE z 20. decembra 2011 o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na štátnu pomoc vo forme náhrady za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/21/EÚ)

OZNÁMENIE KOMISIE o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci Európskej únie na náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu (2012/C 8/02)

OZNÁMENIE KOMISIE – Rámec Európskej únie pre štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme (2011) (2012/C 8/03)

Rozhodnutie Altmark

Bližšie informácie o službách vo všeobecnom hospodárskom záujme nájdete na webovom sídle Európskej 
komisie: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html
Hlavná navigácia