Opatrenia pomoci oslobodené od všeobecnej notifikačnej povinnosti (podľa poskytovateľov štátnej pomoci)

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR: 

Schéma štátnej pomoci na podporu poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19

 (č. schémy ŠP SVHZ – 1/2021) 

Trvanie Od 28.5.2021 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Typ príjemcu Malé a stredné podniky (MSP) a veľké podniky
Forma pomoci Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ IROP 2014 – 2020
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2907165

.

Schéma štátnej pomoci pre modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za „služby všeobecného hospodárskeho záujmu“) v znení dodatku č. 3 

(ŠP SVHZ – 1/2017)

Trvanie Od 31.1.2019 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Typ príjemcu MSP, Veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok (NFP)
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja
Počet dodatkov k schéme 3
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2068705

.

Schéma štátnej pomoci na miestnu infraštruktúru pre zlepšenie dostupnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti občanov (skupinová výnimka)

(č. schémy SA.51735)

Trvanie  Od 2.7.2018 do 31.5.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Zdravotníctvo a sociálna pomoc
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja
Počet dodatkov k schéme  0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1909895

.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR:

.

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(č. schémy SA.41768 )

Trvanie Od 01.04.2015 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia C – Priemyselná výroba

Sekcia I – Ubytovacie a stravovacie služby

Sekcia J – Informácie a komunikácia

Sekcia R – Umenie, zábava a rekreácia

Sekcia M – Odborné vedecké a technické činnosti

Sekcia N – Administratívne a podporné služby

Typ príjemcu Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia, úľava na dani z príjmu, prevod nehnuteľného majetku alebo zámena nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota majetku
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy http://www.mhsr.sk/11309-menu/144780s

.

Schéma štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a experimentálneho vývoja

(č. schémy SA. 42767) 

Trvanie Od 16.07.2015 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Typ príjemcu Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1202225

.

Schéma štátnej pomoci na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA. 45653) 

Trvanie Od 19.05.2016 do 31.12.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Typ príjemcu všetky podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy http://www.mhsr.sk/schema-statnej-pomoci-na-podporu-medzinarodnej-spoluprace-v-oblasti-priemyselneho-vyskumu-a-experimentalneho-vyvoja–v-zneni-dodatku-c-1-/147816s

.

Schéma regionálnej investičnej pomoci v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.52813)

Trvanie  Od 6.12.2018 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva
Príjemcovia Podniky podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ
Nástroj pomoci (forma pomoci) Vo forme grantu/bonifikácie úrokov, daňového zvýhodnenia alebo oslobodenia od dane
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 1
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2023358

.

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR:

.

Schéma štátnej pomoci na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu niektorých nákladov na eradikáciu chorôb zvierat formou dotácie

(č. schémy SA.64083 (2021/XA))

Trvanie Od 2.8.2021 do 30.6.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

01.4 Chov zvierat

Typ príjemcu Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia formou finančnej platby
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/08/SA_64083.pdf

.

Schéma štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat v znení Dodatku č.1

(č. schémy SA.63660(2021/XA))

Trvanie Od 06.07.2021 do 30.06.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

01 Pestovanie plodín a chov zvierat poľovníctvo a služby s tým súvisiace

01.1       Pestovanie netrvácnych plodín

01.2       Pestovanie trvácnych plodín

01.3       Rozmnožovanie rastlín

01.4       Chov zvierat

01.5       Zmiešané hospodárstvo

01.6 Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody

Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) Vecné plnenie prostredníctvom subvencovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/07/132a.Schema_Kadavery_po_revizii.pdf

.

Schéma štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č.3

(č. schémy SA.63100)

Trvanie Od 1.6.2021 do 30.6.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

01 Pestovanie plodín a chov zvierat poľovníctvo a služby s tým súvisiace

01.1       Pestovanie netrvácnych plodín

01.2       Pestovanie trvácnych plodín

01.3       Rozmnožovanie rastlín

01.4       Chov zvierat

01.5       Zmiešané hospodárstvo

01.6 Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody

Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 3
Úplné znenie schémy SA.63100 v zneni Dodatku c.3

.

Schéma štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe

(č. schémy SA.54289)

Trvanie Od 20.05.2019 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
01 Pestovanie plodín a chov zvierat poľovníctvo a služby s tým súvisiace
01.1  Pestovanie netrvácnych plodín
01.2  Pestovanie trvácnych plodín
01.3  Rozmnožovanie rastlín
01.4  Chov zvierat
01.5  Zmiešané hospodárstvo
01.6 Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 0
 Úplné znenie schémy http://www.mpsr.sk/index.php?navID=161&id=14171

.

Schéma štátnej pomoci pre úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti budov (bytových domov)

(č. schémy SA.48640)

Trvanie Od 22.6.2017 do 31.12.2022
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Typ príjemcu Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Zvýhodnený úver
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Stiahnut.aspx?IdOvSubor=63115

​.

Schéma štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností (5.3.3.1 Programu rozvoja vidieka SR  2007 – 2013) implementované prostredníctvom osi 4 LEADER

(č. schémy SA.39779 (2014/X))

Trvanie Od 22.10.2014 do 31.12.2015
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Typ príjemcu Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok (NFP)
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy http://www.mpsr.sk/index.php?navID=161&id=8700

.

Schéma štátnej pomoci na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení v znení dodatku č. 2

(č. schémy SA.55617 (2019/XA))

Trvanie Od 11. 11. 2019 do 30. 06. 2021
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

01.4 Chov zvierat

Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) dotácia formou kompenzačnej hotovostnej finančnej platby
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=347&id=8826

.

Schéma štátnej pomoci na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva a na prenos znalostí a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.46932(2016/XA))

Trvanie Od 21. 12. 2016 do 30. 06. 2021
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

02.4 Služby poskytované v lesníctve

Príjemcovia Mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotované služby
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=347&id=9099

.

Schéma štátnej pomoci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie v znení dodatku č. 2

(č. schémy SA.63079)

Trvanie Od 28. 05. 2021 do 30. 06. 2023
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

01.4.     Chov zvierat

01.5.     Zmiešané hospodárstvo

01.6   Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody

Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) formou vecného plnenia prostredníctvom subvencovanej služby
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy SA.63079

.

Schéma štátnej pomoci na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách v znení Dodatku č. 2

(č. schémy SA.63530)

Trvanie Od 29. 6. 2021 do 30. 06. 2023
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

01 Pestovanie plodín a chov zvierat poľovníctvo a služby s tým súvisiace

01.1      Pestovanie netrvácnych plodín

01.2      Pestovanie trvácnych plodín

01.3      Rozmnožovanie rastlín

01.4      Chov zvierat

01.5      Zmiešané hospodárstvo

01.6 Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody

Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) vecné plnenie prostredníctvom subvencovanej služby na zabezpečenie účasti na výstave
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/06/schema_vystavy_SP_v_zneni_Dodatku_c2.pdf

.

Schéma štátnej pomoci na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat v znení Dodatku č. 3

(č. schémy SA.63657 (2021/XA))

Trvanie Od 6.7.2021 do 30.06.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

01.4 Chov zvierat

01.6 Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody

Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) Vecné plnenie prostredníctvom subvencovanej služby
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 3
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/07/Schema_v_zneni_Dodatku_c.3_KU.pdf

.

Schéma štátnej pomoci na prevenciu, kontrolu a eradikáciu ochorení zvierat v znení dodatku č. 2

(č. schémy SA.56048 (2019/XA))

Trvanie Od 13. 1. 2020 do 31. 12. 2023
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

01.4 Chov zvierat

01.6 Služby poskytované v poľnohospodárstve a služby súvisiace so zberom úrody

Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia, dotované služby
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy http://www.mpsr.sk/sk/?navID=306&id=8826

.

Schéma štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení dodatku č. 2

(č. schémy SA.57096)

Trvanie Od 06.04.2020 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva A 01 – poľnohospodárstvo
Typ príjemcu MSP a veľký podnik
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy Schéma štátnej pomoci na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme mzdových dotácií v znení dodatku č. 2

.

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v znení dodatku č. 2

(č. schémy SA.62978)

Trvanie Od 23.04.2021 do 30.06.2024
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Divízia 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace

Skupina 01.1 – 01.49

01.1 / 01.11 / 01.13 / 01.16 / 01.19 / 01.21 / 01.24 / 01.25 / 01.28

01.4 / 01.41 / 01.42 / 01.43 / 01.44 / 01.45 / 01.46 / 01.47

01.49 / 01.49.1

Príjemcovia MSP a veľký podnik
Nástroj pomoci (forma pomoci) Vo forme platby pevne stanovenej sumy kompenzácie spotrebnej dane.
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme  2
 Úplné znenie schémy schema v zneni dodatku c. 2 nafta

.

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR:

.

Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím

(č. schémy SA.62540)

Trvanie Od 4.03.2021 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky sociálny fond
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2839109

.

Schéma štátnej pomoci na podporu opatrovateľskej služby (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu)

(č. schémy ŠP SVHZ – 2/2021)

Trvanie  Od 7.6.2021 do 31.12.2028
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva
Príjemcovia MSP, Veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Operačný program Ľudské zdroje, Európsky sociálny fond
Počet dodatkov k schéme  0
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2914466

.

Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu) v znení dodatku č. 1

(č. ŠP SVHZ – 3/2018)

Trvanie  Od 20.3.2019 do 31.12.2028
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja
Počet dodatkov k schéme 1
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2110891

.

Schéma štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky v znení Dodatku č. 1

 (č. schémy SA.63532)

Trvanie  Od 24.5.2021 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva
Príjemcovia Mikropodniky, malé a stredné podniky, veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Finančné nástroje a nepriame granty; priame granty
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja
Počet dodatkov k schéme 1
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2927740

.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR:

.

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení dodatku č. 1 a č. 2

(č. schémy SA.54168)

Trvanie Od 1.4.2019 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2121955

.

Iniciatíva JEREMIE – nástroje rizikového kapitálu (schéma štátnej pomoci) v znení Dodatku č. 4

(č. schémy SA.44296)

Trvanie Od 03.01.2012 do 31.3.2017
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) Poskytnutie rizikového financovania
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja
Počet dodatkov k schéme 4
Úplné znenie schémy http://www.minedu.sk/schemy-statnej-pomoci-a-pomoci-de-minimis-iniciativa-jeremie-nastroje-rizikoveho-kapitalu/

.

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

(č. schémy SA.41537)

Trvanie Od 15.03.2015 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia, úľava na dani z príjmu
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy https://stimuly.vedatechnika.sk/

.

Schéma štátnej pomoci pre nástroj rizikového kapitálu – Venture Capital – Operačný program Výskum a Inovácie

(č. schémy SA.46256)

Trvanie Od 27.07.2016 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) Rizikové financovanie
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy

http://www.szrbam.sk/static-media/content/files/Schema%20SP%20OPVaI%20Venture.pdf

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1502449

.

Schéme štátnej pomoci pre nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky – Seed and Start up Capital v znení Dodatkov č. 1 a 2

(č. schémy SA.56488)

Trvanie Od 12.12.2019 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP)
Nástroj pomoci (forma pomoci) Kapitálové alebo kvázi kapitálové investície
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2376965

.

PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA:

.

Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (podopatrenie 8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

(č. schémy SA.63104)

Trvanie Od 1.6.2021 do 31.12.2025
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

02.1 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

Typ príjemcu MSP a veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy SA.63104

.

Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na trh poľnohospodárskych výrobkov (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR  2014 – 2020)

(č. schémy SA. 63192)

Trvanie Od 13.5.2021 do 31.12.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Typ príjemcu Malé a stredné podniky (MSP) a veľké podniky
Forma pomoci Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/05/Schema-statnej-pomoci-na-podporu-investicii-na-spracovanie-uvadzanie-na-trh-polnohospodarskych-vyrobkov.pdf

.

Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo/a prispôsobením lesného hospodárstva – investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde (podopatrenie 4.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA. 47306(2017/XA))

Trvanie Od 25.01.2017 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

02.1 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok (NFP)
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=9381

.

Schéma štátnej pomoci na podporu prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (podopatrenie 8.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)

 (č. schémy SA.63543 (2021/XA))

Trvanie Od 1.7.2021 do 31.12.2025
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

02.1 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

Typ príjemcu Malé a stredné podniky (MSP) a veľké podniky
Forma pomoci Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/07/Schema_SP_8.3_PRV_SR.pdf

.

 Schéma štátnej pomoci na podporu obnovy lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (podopatrenie 8.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2020)

 (č. schémy SA.63569 (2021/XA)) 

Trvanie Od 1.7.2021 do 31.12.2025
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

02.1 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

Typ príjemcu Malé a stredné podniky (MSP) a veľké podniky
Forma pomoci Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2021/07/Schema_SP_8.4_PRV_SR.pdf

.

Schéma štátnej pomoci na znevýhodnenia v súvislosti s lesnými oblasťami sústavy Natura 2000 podľa podopatrenia 12.2. Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v znení dodatku č. 2

(č. schémy SA.60302)

Trvanie Od 17.12.2020 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

02.1 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok (NFP)
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/12/SA.60302.pdf

.

Schéma štátnej pomoci na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a zachovanie lesa podľa opatrenia 15 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v znení dodatku č.2

(č. schémy SA.60301)

Trvanie Od 17.12.2020 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva

Sekcia A – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

02.1 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve

Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok (NFP)
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/12/SA.60301.pdf

.

Schéma štátnej pomoci na podporu investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (podopatrenie 6.4 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020) v znení dodatku č. 2

(č. schémy SA.50039)

Trvanie Od 09.01.2018 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=9481

.

Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na zlepšenie odolnosti a enviromentálnej hodnoty lesných ekosystémov (podopatrenie 8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020) v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA. 47442 (2017/XA))

Trvanie Od 10.02.2017 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Sekcia A- Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov                                  02.1 Lesné hospodárstvo a ostatné služby v lesníctve
Príjemcovia Podniky podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ
Nástroj pomoci (forma pomoci) Priamy grant/dotácia úrokovej sadzby, dotované služby
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=161&id=9630

.

ÚRAD VLÁDY SR:

.

Schéma štátnej pomoci pre aktivity v oblasti kultúrneho turizmu v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.39935 (2014/X))

Trvanie Od 19.04.2017 do 30.04.2017
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) grant
Zdroj financovania Finančný mechanizmus EHP
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1630023

.

Schéma štátnej pomoci na podporu kultúrneho turizmu a umenia v znení dodatku č. 1 

Program Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca

Finančný mechanizmus EHP 2014 – 2021

(č. schémy SA.58311)

Trvanie Od 14.7.2020 do 30.4.2025
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia MSP a veľký podnik
Nástroj pomoci (forma pomoci) Projektový grant
Zdroj financovania
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=371331

.

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR:

.

Schéma štátnej pomoci na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.45620)

Trvanie Od 04.12.2015 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia všetky podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Grant/Bonifikácia úrokov
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Kohézny fond
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy http://www.op-kzp.sk/dokumenty/dokumenty/statna-pomoc/

.

Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1 (č. schémy SA.59312)

Trvanie Od 06.10.2020 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia MSP a veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Kohézny fond
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2707742

.

Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.45618)

Trvanie Od 17.5.2016 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia všetky podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) NFP
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Kohézny fond
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy http://www.op-kzp.sk/dokumenty/dokumenty/statna-pomoc/

.

Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014-2020 v znení dodatku č.1

(č. schémy SA.50020)

Trvanie Od 27.12.2017 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva
Príjemcovia MSP,veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Kohézny fond – Operačný program kvalita životného prostredia
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=1780006

.

Schéma štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.60189)

Trvanie Od 3.12.2020 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia MSP a veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2777024

.

Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v znení dodatku č. 2

(č. schémy SA.61367 )

Trvanie Od 23.12.2020 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja – Operačný program Kvalita životného prostredia
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2792832

.

Schéma štátnej pomoci na opatrenia energetickej efektívnosti v podnikoch  

(č. schémy SA.49110)

 Trvanie  Od 30.08.2017 do 31.12.2020
 Príslušné odvetvia hospodárstva  Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
 Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
 Nástroj pomoci (forma pomoci)  NFP
 Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ  Operačný program Kvalita životného prostredia
 Počet dodatkov k schéme  0
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1708309

.

Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.55838)   

 Trvanie  Od 4.11.2019 do 31.12.2020
 Príslušné odvetvia hospodárstva  Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
 Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
 Nástroj pomoci (forma pomoci)  NFP
 Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja – Operačný program Kvalita životného prostredia
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2322799

.

Schéma štátnej pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží v prípadoch, kedy zodpovednosť za sanáciu prechádza na štát v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.62541)     

 Trvanie  Od 17.3.2021 do 31.12.2023
 Príslušné odvetvia hospodárstva  Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
 Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Poskytovateľ Príslušné ministerstvo, o ktorom rozhodne vláda SR uznesením podľa § 5 ods. 7 zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z: MŽP SR, MDV SR, MO SR, MPRV SR, MH SR, MV SR
 Nástroj pomoci (forma pomoci) Realizácia sanácie environmentálnej záťaže na pozemku príjemcu pomoci
 Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ  Operačný program Kvalita životného prostredia
 Počet dodatkov k schéme  1
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2848830

.

Schéma štátnej pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie v oblasti odpadového hospodárstva

(č. schémy SA.54492)

Trvanie Od 20.5.2019 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia MSP a veľký podnik
Nástroj pomoci (forma pomoci) Formou nenávratného finančného príspevku
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Operačný program Kvalita životného prostredia
Počet dodatkov k schéme
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2162188

.

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

(č. schémy SA.63410)

Trvanie Od 12.5.2021 do 31.12.2030
Príslušné odvetvia hospodárstva Sekcia D – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príjemcovia MSP a veľký podnik
Nástroj pomoci (forma pomoci) Formou dotácie
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Modernizačný fond
Počet dodatkov k schéme
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2892958

.

Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti

(č. schémy SA.63411)

Trvanie Od 12.5.2021 do 31.12.2030
Príslušné odvetvia hospodárstva Sekcia D – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príjemcovia MSP a veľký podnik
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Modernizačný fond
Počet dodatkov k schéme
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2892954

.

AUDIOVIZUÁLNY FOND:

.

Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu audiovizuálneho priemyslu prostredníctvom Audiovizuálneho fondu v znení dodatkov č. 1 a 2

(č. schémy SA.64343)

Trvanie Od 12.7.2021 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva
Príjemcovia MSP, Veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2941635

.

Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike na podporu vývoja, výroby, distribúcie a propagácie audiovizuálnych diel a na podporu kultúrnych podujatí prostredníctvom Audiovizuálneho fondu v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.53789)

Trvanie  Od 19.2.2019 do 31.12.2022
Príslušné odvetvia hospodárstva Pomoc obmedzená na určité odvetvia
Príjemcovia Podniky podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia alebo formou pôžičky
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 1
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2082661

.

FOND NA PODPORU UMENIA:

Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu umenia

 (č. schémy SA.63985) 

Trvanie Od 14.6.2021 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Typ príjemcu MSP a veľké podniky
Forma pomoci Dotácia alebo pôžička
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=383028

.

ENVIRONMENTÁLNY FOND:

.

Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v odvetviach priemyselnej výroby

(č. schémy SA.48924)

Trvanie Od 17.07.2017 do 31.12.2020
Príslušné odvetvia hospodárstva

Oprávnené na pomoc sú odvetvia pod nasledujúcimi sekciami NACE:

Sekcia C – Priemyselná výroba;

Sekcia D – Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Pomoc podľa tejto schémy je možné poskytnúť len podnikom, ktorí sú prevádzkovateľmi stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia.

Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=1684150

.

AGENTÚRA NA PODPORU VÝSKUMU A VÝVOJA:

.

Schéma podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení dodatku č. 1 a č. 2

(č. schémy SA.58654)

Trvanie Od 27.08.2020 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 2
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2662424

.

MINISTERSTVO KULTÚRY SR:

Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám

 (č. schémy SA.64437) 

Trvanie

Od 28.7.2021 do 31.12.2023

Príslušné odvetvia hospodárstva

Pomoc obmedzená na určité odvetvia – 58.11, 58.2, 59.2, 85, 53, 90, 91

Typ príjemcu

MSP a veľké podniky

Forma pomoci

Dotácia

Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ

Počet dodatkov k schéme

0

Úplné znenie schémy

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2955740

.

Schéma štátnej pomoci pre aktivity v oblasti ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

(č. schémy SA.64578)

Trvanie Od 12.8.2021 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Pomoc obmedzená na určité odvetvia – R. 90
Príjemcovia MSP a veľké podniky
Nástroj pomoci
Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=386890

.

Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu miestnej a regionálnej kultúry

(č. schémy SA.58052)

Trvanie Od 6.7.2020 do 31.12.2021
Príslušné odvetvia hospodárstva 59.2, 90, 91
Typ príjemcu MSP a veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=371129

 .

Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva v znení dodatku č.1

(č. schémy SA. 64435)

Trvanie Od 19.07.2021 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Pomoc obmedzená na určité odvetvia – 58.11, 59.2, 90, 91
Typ príjemcu MSP a veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme 1
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetailHtml.aspx?IdFormular=2947569

.

MINISTERSTVO OBRANY SR:

.

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci – skupinová výnimka) – medzirezortný podprogram 06E0I – Výskum a vývoj na podporu obrany štátu v znení Dodatku č. 1

(č. schémy SA.59733)

Trvanie Od 6.11.2020 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia MSP a veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme  1
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2750219

.

FOND NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN:

.

Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v znení dodatku č. 1

(č. schémy SA.57351)

Trvanie Od 30.04.2020 do 31.12.2022
Príslušné odvetvia hospodárstva R.90.0 Tvorivé umelecké a zábavné činnosti
Príjemcovia MSP a veľký podnik
Nástroj pomoci (forma pomoci) Dotácia
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ
Počet dodatkov k schéme  1
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=369436

.

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

.

Schéma štátnej pomoci na poskytovanie služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme v oblasti ochrany biodiverzity v znení Dodatkov č. 1 a 2

(č. schémy ŠP SVHZ – 2/2018)

Trvanie Od 23.12.2020 do 30.6.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc
Príjemcovia Podniky podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ
Nástroj pomoci (forma pomoci) Náhrada zvýšených nákladov v súvislosti s realizáciou opatrení podľa tejto schémy
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ OP Kvalita životného prostredia
Počet dodatkov k schéme  2
 Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2792390

.

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR:

.

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení dodatkov č. 1 – 4

(č. schémy SA.60186)

Trvanie Od 10.12.2020 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia oprávnené na pomoc
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Počet dodatkov k schéme 4
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2782607

.

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení dodatkov č. 1 – 6

(č. schémy SA.62719)

Trvanie Od 29.3.2021 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Počet dodatkov k schéme 6
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2858031

.

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3

(č. schémy SA.56934)

Trvanie Od 18.03.2020 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva
Príjemcovia Malé a stredné podniky (MSP), veľké podniky
Nástroj pomoci (forma pomoci) Nenávratný finančný príspevok
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ OP Integrovaná infraštruktúra
Počet dodatkov k schéme 3
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2492532

.

FOND NA PODPORU ŠPORTU:

Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu 

(č. schémy SA.64334) 

Trvanie

Od 1.7.2021 do 31.12.2023

Príslušné odvetvia hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstva oprávnené na pomoc

Typ príjemcu

MSP a veľké podniky

Forma pomoci

Grant

Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ

Počet dodatkov k schéme

Úplné znenie schémy

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2935245

.

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SR:

Schéma štátnej pomoci pre úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti budov (bytových domov)

(č. schémy SA.63392)

Trvanie Od 29.4.2021 do 31.12.2023
Príslušné odvetvia hospodárstva Všetky odvetvia hospodárstva
Typ príjemcu MSP, Veľké podniky
Forma pomoci Zvýhodnený úver
Spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ Integrovaný regionálny operačný program, Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Počet dodatkov k schéme 0
Úplné znenie schémy https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2881735

.

Hlavná navigácia